AKTA PENDAFTARAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN 1957 PDF

Sall Clearly, in Malaysia, these violations of privacy and of freedom of speech overall are made not just by the government, and by their supporters, but also by those opposing them. Patents, Trademarks, Copyright Law: The Classify prototype helps librarians apply classification numbers to resources in library collections. Looking at the audience of strong in that hall on Sunday, I realized that so many of our youths deeply care about our nation. Post Your ideas for ProZ.

Author:Zolosho Voodoogrel
Country:Canada
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):22 February 2010
Pages:286
PDF File Size:14.98 Mb
ePub File Size:19.88 Mb
ISBN:447-8-31294-444-3
Downloads:14662
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TutaxeLaman-laman web tersebut dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga dan oleh itu, Kerajaan Malaysia tidak mempunyai kawalan ke atas laman dan sumber tersebut.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap laman dan sumber luar tersebut dan tidak menyokong serta tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman dan sumber tersebut.

Anda seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh atau dipercayai sebagai sebabnya atau dikaitkan dengan penggunaan atau pergantungan ke atas kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disediakan di atau menerusi laman atau sumber tersebut. Penamatan Kerajaan Malaysia boleh menamatkan akses anda ke mana-mana bahagian perkhidmatan atau seluruh perkhidmatan dan mana-mana perkhidmatan yang berkaitan pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan notis atau tanpa notis, dan berkuat kuasa serta-merta.

Kerajaan Malaysia boleh juga menamatkan atau menggantung akaun anda yang tidak aktif, iaitu, didefinisikan sebagai kegagalan untuk menggunakan perkhidmatan portal menerusi akaun tersebut bagi suatu tempoh tertentu. Anda bersetuju bahawa Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas penamatan akses kepada perkhidmatan tersebut. Perubahan kepada Syarat-syarat Perkhidmatan Kerajaan Malaysia mempunyai hak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini pada bila-bila masa dengan memberi notis terlebih dahulu.

Walau bagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan portal atau dalam keadaan di luar kawalan, di mana Kerajaan Malaysia mendapati perlunya untuk mengubah, mengubah suai, membatal atau menambah syarat-syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa notis terdahulu kepada anda.

Adalah dipersetujui bahawa anda akan mengakses dan meneliti syarat-syarat ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan yang terkini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat-syarat yang diubah atau diubah suai dari semasa ke semasa akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.

Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan Kerajaan Malaysia mempunyai hak untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan atau sebahagian daripada perkhidmatan sama ada secara sementara atau tetap pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis.

Anda bersetuju bahawa Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya. Umum Sekiranya mana-mana peruntukan syarat-syarat ini menyalahi undang-undang atau tidak sah di sisi undang-undang atau peraturan-peraturan sekarang atau yang akan datang, peruntukan tersebut akan diasingkan dan syarat-syarat ini akan ditafsirkan seolah-olah peruntukan yang tidak sah itu tidak wujud dan syarat-syarat ini bersama-sama peruntukan lain akan berkuat kuasa sepenuhnya tanpa dijejaskan oleh peruntukan yang menyalahi undang-undang atau yang tidak sah.

Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif.

Contohnya di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas daripada agensi-agensi lain. Maklumat Yang Dikumpul Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

Apa yang akan berlaku jika saya membuat pautan kepada laman web yang lain? Laman web ini mempunyai pautan kepada laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

Pindaan Dasar Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini di halaman ini. Dengan sering melayari halaman ini, anda akan dikemas kini dengan maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan dalam keadaan tertentu, bagaimana maklumat dikongsi bersama pihak yang lain. Perlindungan Data Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai. Penafian Walaupun segala penelitian telah diambil dalam penyediaan maklumat yang terkandung dalam laman web portal dan blog ini, tiada jaminan, secara nyata atau tersirat diberikan oleh Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan ataupun Kerajaan Malaysia tentang kesempurnaan dan ketepatan maklumat yang diberi, dan Suruhanjaya dan Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin berlaku.

Suruhanjaya atau Kerajaan Malaysia tidak sekali-kali boleh dipertanggungkan atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua ganti rugi, termasuk tanpa batasan, ganti rugi khas, tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat yang terkandung dalamnya, sama ada melalui tindakan dalam kontrak atau tort atau selainnya tidak kira bagaimana jua sekalipun.

BORISLAV PEKIC 1999 PDF

AKTA PENDAFTARAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN 1957 (AKTA 299) PINDAAN 2017 BERKUATKUASA MULAI 1 OGOS 2017

.

ILAHI KOMEDYA PDF

Akta pendaftaran kelahiran dan kematian, 1957 : pemakaian, pentadbiran dan implikasi

.

EPSON EMP 1715 MANUAL PDF

AKTA PENDAFTARAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN 1957 PDF

.

BECOMING AN ARCHITECT BY LEE W.WALDREP PDF

.

Related Articles