GRIFFIN PODSTAWY ZARZDZANIA ORGANIZACJAMI PDF

Nikogor This page was last updated: Condition see all Condition. See each listing for international postage options and costs. Effects of work redesign on employee perceptions, attitudes, and behaviors: The management of organizations: Articles 1—20 Show more. Refine more Format Format. Show only see all Show only. Their combined citations are counted only for the first article.

Author:Kilkis Kazshura
Country:Guadeloupe
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):8 April 2008
Pages:229
PDF File Size:20.4 Mb
ePub File Size:5.33 Mb
ISBN:419-4-92384-888-4
Downloads:81412
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojamStrona w budowie. Inn czcionk i inicjaami Z. Przedmowa do wydania polskiego Zarzdzanie i praca menedera Klska urodzaju dla State Farm Interesy z republikami b.

UPS: gigant, ktry walczy z konkurencj Otoczenie organizacji a skuteczno Rozkrcanie Colemana Czy wszyscy mog skorzysta na ugodzie Nintendo w sprawie ustalania cen? Etyczny i spoeczny kontekst zarzdzania Herman Miller: produkcja mebli i budowanie przyszoci Przegrupowanie priorytetw w Body Shop Globalny kontekst zarzdzania Whirpoll i przemys urzdze gospodarstwa domowego wchodzi na rynki zagraniczne Budowa globalnych samolotw Zarzdzanie celami organizacji i planowanie Jadospis ConAgry cigle si rozrasta Dugofalowa hazardowa rozgrywka firmy Sony Zarzdzanie strategi i planowanie strategiczne Odgrzewane zupki Campbella Strategia lokalizacji Hondy Podejmowanie decyzji kierowniczych Firma techniczna wychodzi na rynek Sprzeda zabawek do Japonii Narzdzia zarzdzania suce do planowania i podejmowania decyzji Ukadanie harmonogramu wykorzystania lotniczego personelu pokadowego Planowanie przyszoci lasw Nowej Zelandii Elementy struktury organizacyjnej Zarzdzanie projektowaniem organizacji Kierowanie zmianami organizacyjnymi Gospodarowanie zasobami ludzkimi Motywowanie pracownika do pracy Rosyjscy robotnicy maj jeszcze jedn szans Jak obudzi BankAmerica?

Jak suchaj i jak si troszcz w Hitachi? Przywdztwo i proces oddziaywania Zarzdzanie procesami interpersonalnymi i grupowymi Zarzdzanie komunikowaniem si w organizacjach Istota kontrolowania Zarzdzanie jakoci, wydajnoci i dziaalnoci operacyjn Zarzdzanie technik i innowacjami Zarzdzanie systemami informacyjnymi Zarzdzanie kulturow rnorodnoci Przedsibiorczo i tworzenie nowych przedsibiorstw Kariery menederw Narzdzia kontroli budetowej i finansowej Przykad wprowadzajcy str.

S jednoczenie przewonikiem o jednej z pewniejszych pozycji finansowych w brany. Ich roczny przychd przekracza 1 mld dol. Southwest dysponuje samolotami wszystkie Boeing i obsuguje 32 miasta w 14 stanach. Pod kierownictwem dyrektora naczelnego Herberta Kellehera linie Southwest utrzymay sw zyskowno zapewniajc czste krtkodystansowe poczenia pomidzy miastami amerykaskimi.

Na przykad pomidzy Dallas i Houston odbywaj si 83 loty Southwest dziennie, przy czym niektre bilety kosztuj zaledwie 29 dolarw. W brany gnbionej od dawna problemami z sil robocz Kelleher jest nazywany przez swych swoich pracownikw ciepym mianem wujaszka Herbie.

Jednym z kanonw polityki Kellehera jest zapewnienie, e aden pracownik nie zostanie zwolniony nawet w naprawd trudnych czasach. Jego troska i przywizanie do pracownikw zostay wielokrotnie nagrodzone. Na przykad w czasie wojny w Zatoce Perskiej, w latach , kiedy to nastpi wzrost cen paliwa do odrzutowcw, wicej ni jedna trzecia zaogi Southwest liczcej 8 ludzi zgodzia si na dobrowolne obniki pac, by pokry zwikszony rachunek za paliwo.

Jednym z prawdziwych wyzwa, przed ktrymi staje Kelleher w Southwest, jest powstrzymanie wzrostu kosztw. Ze wzgldu na niskie ceny biletw Southwest nie moe sobie pozwoli, by samoloty linii stay bezczynnie albo by wyrzuca pienidze na rne fanaberie. W wielu liniach sprztniecie i przygotowanie samolotu do kole4jnego lotu zajmuje godzin, w Southwest na og zaatwia si to w kwadrans. Rwnie koszty eksploatacyjne firmy s znacznie nisze ni u innych przewonikw. Biorc to wszystko pod uwag mona si spodziewa, e Southwest Airlines bd latay jeszcze przez dugie lata1.

Dobrze to czy le, menederowie ze swoimi organizacjami wywarli silny wpyw na nasze spoeczestwo2. Grupa ludzi, ktrzy wsppracuj ze sob w sposb uporzdkowany i skoordynowany, aby osign pewien zestaw celw. Ksika ta traktuje o menederach i ich pracy. W rozdziale 1 badamy ogln istot zarzdzania, jego wymiary i wyzwania. Wyjaniamy pojcia zarzdzania i menederw, omawiamy proces zarzdzania i przedstawiamy oglny przegld caej ksiki, wyrniamy wreszcie rne typy menederw.

Opisujemy rne role i umiejtnoci menederw, badamy zakres zarzdzania we wspczesnych organizacjach. W rozdziale 2 opisujemy ewolucj praktyki i teorii zarzdzania. W sumie wic oba pierwsze rozdziay przynosz wprowadzenie w problematyk, przedstawiajc zarzdzanie zarwno ze wspczesnego, jak i z historycznego punktu widzenia. Istota zarzdzania str. Cz z nich jest stosunkowo zwiza i uproszczona. Przykadem moe by jedna ze starszych definicji, w ktrej autor okrela zarzdzanie jako dokadne poznanie tego, czego oczekuje si od ludzi, a nastpnie dopilnowanie, by wykonali to w najlepszy i najtaszy sposb3.

Zarzdzanie jest jednak zoonym procesem, znacznie bardziej zoonym, ni to sugeruje taka prosta definicja4. Konieczne jest zatem opracowanie takiej definicja zarzdzania, ktra pozwalaaby lepiej uchwyci istot tej zoonoci i pyncych z niej wyzwa.

By moe najlepiej mona j zrozumie z punktu widzenia teorii systemw. Teoria systemw, ktrej peniejszy opis znajduje si w rozdziale 2, sugeruje, e wszelkie organizacje wykorzystuj cztery podstawowe rodzaje nakadw czy zasobw ze swego otoczenia: ludzi, pienidze, rzeczy i informacje.

Zasoby ludzkie obejmuj uzdolnienia kierownicze i si robocz. Zasoby pienine to kapita finansowy wykorzystywany przez organizacj do finansowania zarwno biecego, jak i dugofalowego funkcjonowania. Zasoby rzeczowe obejmuj surowce, pomieszczenia biurowe i produkcyjne oraz sprzt. Zasoby informacyjne wreszcie to wszelkiego typu uyteczne dane niezbdne do skutecznego podejmowania decyzji.

Przykady zasobw uywanych w czterech bardzo rnych rodzajach organizacji podano w tablicy 1. W jaki sposb menederowie cz i koordynuj rne rodzaje zasobw? Ot dokonuj oni tego wykonujc cztery podstawowe funkcje lub dziaania kierownicze: planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie albo kierowanie ludmi oraz kontrolowanie. Tak wic, zgodnie z rysunkiem 1. Ostatnia cz naszej definicji zarzdzania ma szczeglnie wane znaczenie, akcentuje bowiem podstawowy cel zarzdzania - zapewnienie sprawnego i skutecznego osignicia celw organizacji.

Jeeli w ten sposb rozumiemy zarzdzanie, to zdefiniowanie terminu meneder staje si wzgldnie proste. Meneder to kto, kto odpowiada przede wszystkim za realizacj procesu zarzdzania. W szczeglnoci menederem jest kto, kto planuje i podejmuje decyzje, organizuje, kieruje i kontroluje zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne. Wiele cech skadajcych si na zoono i niepewno zarzdzania wynika z otoczenia, w jakim funkcjonuj organizacje. W czci II zajmiemy si szczegowo rodowiskowym kontekstem zarzdzania.

W rozdziale 3 omawia si oglnie otoczenie organizacji i efektywno, natomiast rozdziay 4 i 5 traktuj szerzej o dwch specyficznych aspektach otoczenia: rozdzia 4 dotyczy etycznego i spoecznego kontekstu zarzdzania, w rozdziale 5 za badamy globalny kontekst zarzdzania. Po przestudiowaniu obu tych rozdziaw bdziecie lepiej przygotowani do analizy podstawowych typw dziaa skadajcych si na proces zarzdzania.

Proces zarzdzania str. Ze wzgldu na to, e funkcje te stanowi ni przewodni tej ksiki, w tym miejscu dokonamy ich oglnej prezentacji, zaznaczajc, gdzie s one omawiane w peniejszym zakresie. Podstawowe definicje i wzajemne powizania pokazano na rysunku 1. Wrmy do naszego przykadu Herba Kellehera. Sformuowa on jasny zestaw celw, ktre artykuuj jego wyobraenie o podanym ksztacie Southwest. Stworzy sprawn organizacj, ktra ma pomc wcieli t wizj w ycie.

CIVIL CODE OF THE PHILIPPINES ANNOTATED BY PARAS PDF

Podstawy zarządzania organizacjami

Gffin jest stosunkowo modym autorem. Urodzony w roku, cieszy si ju uznan pozycj w dziedzinie zarzdzania. Doktorat obroni w Houston University w r. Od r. Jest take dyrektorem Center for Human Resource Management na tym uniwersytecie, a ponadto czonkiem wielu szanowanych instytucji naukowych w Stanach Zjednoczonych z Academy of Management na czele. Profesor Griffin przyznaje si do trzech specjalizacji: zarzdzanie oglne genera management , kierowanie zachowaniami organizacyjnymi organiz.

DVS 2202-1 PDF

Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin. – wyd. 2 zm

.

Related Articles