GURIEWICZ KATEGORIE KULTURY REDNIOWIECZNEJ PDF

Gagore But Christianity brought history, as the agrarian type of time with its repeated cycles was ahistorical How do you spend your time these days? Of course not only this conceptual system influences our behaviour. This everlasting repetition was in the centre gugiewicz spiritual life in the Middle Ages Email the author Login required. In the early Mid- dle Ages society, the category of mythical, sacral time the history of manifestation coexists with the category of common, secular time. Cultural competences should come from the knowledge of culture producing of Ortodox Church, history of Russia and her social and political life. Of course, also the age or personal features have influence on the individual perception of time, which should not be forgotten.

Author:Kazrall Majora
Country:Sudan
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):8 December 2004
Pages:147
PDF File Size:4.33 Mb
ePub File Size:11.34 Mb
ISBN:657-6-39168-947-1
Downloads:35392
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TuktilarWykady prezentuj sztuk wspczesn przy uwzgldnieniu rozmaitych uwarunkowa zwizanych z jej powstawaniem, funkcjonowaniem, a take oddziaywaniem na odbiorc. Suchacze bd mogli zaznajomi si z wiodcymi stylami i kierunkami w zakresie sztuk wizualnych na przestrzeni XX i XXI wieku, z dzieami i twrczoci najbardziej reprezentatywnych artystw oraz pozna opiniotwrcze i kreatywne orodki, galerie oraz muzea.

Celem zaj jest: nabycie podstaw wiedzy o sztuce wspczesnej, zdobycie narzdzi metodologicznych do interpretacji utworw multi- i intermedialnych i osadzanie ich w aktualnym kontekcie kulturowym oraz spoecznym, umiejtno wiadomej, zobiektywizowanej analizy funkcjonowania dzie multi- i ntermedialnych, integracja wiedzy i umiejtnoci z rnych dziedzin i czenie ich w procesie twrczym, wiadomy wybr strategii postpowania i argumentacji.

Wymagania Student powinien posiada podstawow wiedz, umiejtnoci i kompetencje spoeczne zdobyte na przedmiotach: historia sztuki do XX wieku, sztuka najnowsza a take niezbdnie z przedmiotw: rodki wyrazu plastycznego i metody upowszechniania edukacji artystycznej Efekty przedstawia i tumaczy teorie poszczeglnych dyscyplin artystycznych, wskazuje przykady publikacji zwizanych z dziedzinami artystycznymi wymienia i charakteryzuje podstawowe style i kierunki w sztuce, take w sztuce nowych mediw.

Wskazuje i tumaczy dziea sztuki oraz krytyczne pimiennictwo o sztuce, poznaje funkcje jakie peni sztuka i krytyka artystyczna w yciu spoeczno-politycznym czowieka Prawidowo i ze znawstwem posuguje si wiedz o sztuce w szerokim kontekcie dziedzin uzupeniajc j samodzielnym doborem lektur. Wykorzystuje analiz i interpretacj jako narzdzia do formuowania idei, a take niezalenej krytycznej opinii i argumentacji. Rozpoznawanie dzie najwaniejszych reprezentantw sztuki tego czasu na wiecie i w Polsce.

Umiejtnoci: Analizowanie, interpretowanie i ocenianie dziea sztuki wspczesnej w kontekcie historii sztuki i wspczesnej kultury.

Postawa aktywnego uczestnictwa we wspczesnej kulturze wizualnej. Zdolno do samodzielnego i krytycznego mylenia.

Postrzeganie relacji pomidzy formami wypowiedzi artystycznej a kontekstem historycznym i wspczesn kultur. Forma y zaj, liczba realizowanych godzin Wykad - 45 godz. Treci programowe Co waciwie sprawia, e dzisiejsza sztuka jest tak odmienna, tak pocigajca? By moe to, e aktualna sztuka jest problematyczna. W wikszym stopniu kwestionuje ni respektuje, bardziej dekonstruuje ni utwierdza.

Najczciej jej odbiorowi towarzyszy dezorientacja oraz zmieszanie. Oskara si j o niezrozumiao, za artystw o zarozumiao. Wykady bd prb przyjrzenia si temu zjawisku bez uprzedze. Celem spotka jest ujawnienie istotnych kwestii oraz postawienie kolejnych pyta.

Obejmuje: prezentacj zarysu problemw sztuki wspczesnej w ujciach wybranych teorii sztuki rozszerzonych o materiay ikonograficzne w tym filmowe i teoretyczne z innych rde. Wane miejsce zajm m. W ramach wykadw studenci bd zapoznawa si z wybranymi interpretacjami sztuki wspczesnej uznanych autorytetw humanistyki, by nastpnie dokonywa sownej i pisemnej analizy zaproponowanych materiaw ikonograficznych. We wsplnych dyskusjach bd tworzone zbiory interpretacji proponowanych przez uczestnikw.

Prezentacja przygotowanych przez studentw analiz wybranych zdarze nowej sztuki. Planowane omwienie nastpujcych dzie: Fontanna M. Duchamp, , Cicho, J. Finlay od do dzi, Muzeum-rzeba, O. Hansen, , Wydeptana linia, R. Long, , Niebieski pasek, E. Krasinski, , Zamknita galeria, R. Barry, , Magiczna kostka, C. Meireles, , Spiralna grobla, R.

Smithson, , Miasto, M. Heizer, od do dzi, Uwierz w db, M. Craig-Martin, , Artysta z pi, G. Matta-Clark, , Rozmowa z kojotem, J. Beuys, , W poszukiwaniu cudownego, B. Ader, , cienne malarstwo, A. Szewczyk, , Pole byskawicowe, W. Geva, , Ubrane wyspy, Ch. Claude, , Bez dachu nad gow, T. Hsieh, , Dziwny dom, G. Schneider, , Papierowy deszcz, R. Signer, , Bieg rzeczy, P.

Fischli i D. Weiss, , Sodki portret, F. Elggren i C. Fritsch, , Wyjcie z galerii, P. Althamer, , Supergaz, Superflex, od do dzi, Zatopiony grb, J. Wall, , Uprawa sztuki, R.

Tiravanija, od do dzi, Dziewczynka z komputera, P. Parreno i P. Huyghe, , Godna maszyna, W. Delvoye, , niene kule w rodku lata, A. Goldsworthy, , Kiedy wiara przenosi gry, F. Alys, , Jerozolima w Warszawie, J.

Rajkowska, , Soce dla Londynu, O. Eliasson, , Dwikowy spacer, J. Cardiff, , Pocaunek, T. Sehgal, , Nie ma mnie, A. Grzeszczykowska, , Szopadkaszopa, S. Starling, , str. Piwvi, , Pulsujcy pokj, R. Lozano-Hemmer, , winki i odzie, I. Winkler, , Upir w muzeum, R.

Kumirowski, , Eksperyment Zjedalnia, C. Holler, , Wieloryb ksikowy, G. Orozco, , Jeden do jednego, M. Sosnowska, , Zgubione odbicie, S. Philipsz, , Kacza przeprowadzka, C. Gaillard, , Ziarna sonecznika, A. Weiwei, czy te Posklejany zegar, Ch. Marclay, oraz wybrane dziaania z ostatnich lat.

EL CANTAR DE LOS NIBELUNGOS EDITORIAL PORRUA PDF

Sylabusy Grafika 5-Letnie 2013-2018

.

CHEVROLET VENTURE MANUAL PDF

Aron Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej (fr.)

.

Related Articles